GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt april 2020

Lezers zijn welkom op onze webpagina met algemene voorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig op de hierboven vermelde datum. We wijzigen onze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd en we raden u aan om te controleren op eventuele wijzigingen sinds uw laatste gebruik van de services die worden aangeboden via de Oklute.com-website (de "website").

Gebruikers van de Website omvatten Dienstverlenende Gebruikers en Dienstontvangende Gebruikers, zoals hieronder gedefinieerd (gezamenlijk "Gebruikers").

Dienstverlenende Gebruikers beheren inhoud en plaatsen hun advertenties of profielen zoals weergegeven op de Website in overeenstemming met de voorwaarden voor de Betaalde Diensten die hieronder worden beschreven. Dienstontvangende gebruikers hebben toegang tot deze advertenties of profielen die zijn geplaatst door Aanbiedende gebruikers en ze kunnen contact opnemen met Aanbiedende gebruikers via de contactgegevens die door dergelijke Aanbiedende gebruikers zijn geüpload.

Alle gebruikers moeten akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat ze de website bezoeken en gebruiken. Gebruikers die weigeren de gebruiksvoorwaarden te accepteren, moeten de website sluiten en stoppen met het gebruik van de service.

We gebruiken uw persoonlijke informatie volgens ons privacybeleid, waarin ook ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologie wordt benadrukt. U kunt er zeker van zijn dat we alleen de minimale persoonlijke gegevens verzamelen die essentieel zijn om de service te verlenen volgens deze Gebruiksvoorwaarden. We handhaven de privacy en veiligheid van onze gebruikers en gebruiken gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen na te streven bij het verbeteren van de service, het uitbreiden van de geografische dekking van de service en het bevorderen van de veiligheid en het welzijn van onze gebruikers.

Elke gebruiker die graag zijn profiel of advertentie wil plaatsen, moet ermee instemmen akkoord te gaan met alle gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid op het moment dat hij zijn serviceadvertentie plaatst of dat profiel aanmaakt.

Houd er rekening mee dat deze website strikt gericht is op volwassenen (ouder dan 18 jaar). Als u de website gebruikt, verklaart u dat u ouder bent dan 18 jaar en dat u bovendien, in het geval van gebruikers van de website, geen toegang hebt tot diensten via de website die in strijd zijn met de lokale wetgeving in uw rechtsgebied. Meer details hierover vindt u hieronder.

Houd er rekening mee dat de website uitsluitend fungeert als een platformaanbieder die wordt beheerd door Softell LIMITED. ("wij", "onze" of "ons"). We testen advertenties niet vooraf en bewerken geen enkel deel van de gebruikersprofielen die op de website zijn gemaakt. We verwijderen wel advertenties en profielen die:

 1. deze Gebruiksvoorwaarden schenden; of
 2. malware of ander materiaal bevatten dat de goede werking van de Website dreigt te verstoren of aantasten; of
 3. wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat dit schadelijk is voor de goede uitvoering van de dienst; of
 4. naar onze mening een overtreding zijn of kunnen zijn van toepasselijke (straf)wet- of regelgeving die voor ons bindend is;
 5. een andere gebruiker of andere derde partij lastig vallen of kunnen doen; of
 6. Bedreigend, beledigend of discriminerend zijn.

Bovendien kunnen gebruikers de functie "Misbruik melden" op de website gebruiken, waarmee ze advertenties aan ons kunnen melden die volgens hen in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden. Ze kunnen met name dergelijke advertenties melden waarvan zij denken dat ze a) inhoud voor minderjarigen bevatten; b) niet worden gepubliceerd door of met toestemming van de persoon die erin verschijnt, of c) anderszins onwettig zijn. We zullen alle gerapporteerde advertenties beoordelen en kunnen ofwel de klacht handhaven en de advertentie verwijderen, ofwel van de gebruiker die de advertentie heeft geplaatst, vragen om aanvullend materiaal te verstrekken om zijn of haar leeftijd of geschiktheid om de advertentie te plaatsen te verifiëren, naargelang het geval, of de klacht afwijzen.

Meldingen van inbreuk op intellectueel eigendom of oneigenlijk gebruik van afbeeldingen of gegevens (bijvoorbeeld telefoon, e-mail, namen en adressen) kunnen worden gemeld via het e-mailadres privacy.nl@oklute.com

Stuur een e-mail naar abuse.nl@oklute.com om gevallen van inhoud te melden die als illegaal of beledigend wordt beschouwd.

Doorloop de secties "Beleid voor acceptabel gebruik" en "Samenvatting en richtlijnen" die u een gedetailleerde kennis geven van welk materiaal geacht wordt deze Gebruiksvoorwaarden te schenden. Het is echter aan Gebruikers om per geval zelf te bepalen welke wetten van toepassing zijn op het materiaal dat zij bijdragen aan de Website en of dergelijk materiaal voldoet aan de gebruiksvoorwaarden.

In geval van ernstige of herhaalde schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden, behouden wij ons het recht voor om Gebruikers de toegang tot de Website te verbieden en/of het gebruik van de diensten te weigeren. Als een advertentie wordt verwijderd of een gebruiker wordt verbannen, zijn wij op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig verlies, claim, schade of kosten die voortvloeien uit een dergelijke verbanning en er wordt geen restitutie verleend voor aan ons betaalde vergoedingen.

Door de knop "Accepteren" aan te vinken bij het plaatsen van een bericht op de Website, stemt de Gebruiker ermee in dat hij toestemming geeft om zijn of haar foto te verwerken om een advertentie op de Website te plaatsen en dat de Gebruiker ons toestaat om speciale categorieën van zijn of haar persoonlijke gegevens te verwerken (informatie die betrekking kan hebben op zijn levensstijl en/of seksueel gedrag) met als doel het plaatsen van een advertentie op de Website.

Verplichtingen en gedrag van de gebruiker

Elke gebruiker die de website bezoekt of onze diensten gebruikt, verklaart en garandeert dat hij of zij 18 jaar of ouder is. Als de Gebruiker zich voordoet als 18 jaar of ouder, of de door ons ingevoerde maatregelen voor leeftijdsverificatie ontwijkt, schendt hij deze Gebruiksvoorwaarden.

Zoals hierboven vermeld, dienen Service Ontvangende Gebruikers zich ervan bewust te zijn dat we geen voorafgaande controle hebben over de inhoud van de online advertenties die door Aanbiedende Gebruikers worden geplaatst. De website treedt niet op als tussenpersoon of agent van een gebruiker en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig risico, claim of aansprakelijkheid die voortvloeit uit een resulterende levering van diensten of andere betrokkenheid tussen een dienstverlenende gebruiker(s) en een dienstontvangende gebruiker (s) dan.

Wanneer u de dienst gebruikt, bent u exclusief en alleen verantwoordelijk voor uw gedrag ten opzichte van de Website en ten opzichte van derden, inclusief maar niet beperkt tot andere Gebruikers.

Het wordt aanbevolen om de waarheidsgetrouwheid van profielen en claims grondig te controleren voordat u een escortservice boekt. Noch zijn wij verantwoordelijk voor, noch garanderen wij de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van advertenties geplaatst door de Dienstverlenende Gebruikers of het succesvolle resultaat van onderhandelingen tussen Dienstverlenende Gebruiker(s) en Dienstontvangende Gebruiker(s).

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is van toepassing om enige aansprakelijkheid van een partij te beperken of uit te sluiten voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van die persoon of een persoon voor wie de partij verantwoordelijk is, of voor fraude, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wet.

Softell LIMITED, de website en zijn gelieerde ondernemingen, en zijn of hun gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, functionarissen of directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

 1. verlies of schade voor zover voortkomend uit omstandigheden buiten hun redelijke controle;
 2. enig verlies of schade als gevolg van een onderbreking of onbeschikbaarheid van de Website of de dienst;
 3. elk direct of indirect verlies van winst, zaken, reputatie, verwachte besparingen of inkomsten;
 4. enig verlies of beschadiging van gegevens; s
 5. enige indirecte, speciale, punitieve, wettelijke of gevolgschade van welke aard dan ook;

Zelfs als ze op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke verliezen.

De aansprakelijkheid van Softell LIMITED, de Website en zijn gelieerde ondernemingen, en zijn of hun gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, functionarissen of directeuren jegens Gebruikers voor alle andere verliezen en schade, ongeacht of deze voortkomen uit een contract, onrechtmatige daad, een schending van een wettelijke plicht of enig wettelijk welke theorie dan ook, voortkomend uit of in verband met de Website en de diensten, (zonder afbreuk te doen aan het hieronder beschreven restitutiebeleid) zal in het geval van betaalde diensten niet hoger zijn dan een bedrag dat gelijk is aan de hoogste waarde van ofwel het totaal betaald door een Gebruiker in de twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de claim, of [€ 500], en in het geval van andere diensten [€ 150].

Elk van de bovenstaande bepalingen en subbepalingen is een afzonderlijke en onafhankelijke bepaling en de vaststelling van ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een bepaling of subbepaling heeft geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Betaalde diensten: gebruikers leveren

Elke gebruiker die een dienst levert door een advertentie op de website of een online profiel te publiceren, stelt ons in staat om de advertentie naar eigen goeddunken te promoten voor meer zichtbaarheid en om de dienst te gebruiken om de effectiviteit in relevante geografische gebieden of markten mogelijk te maximaliseren. Door een online profiel aan te maken of een advertentie op de website te plaatsen, bevestigen gebruikers van serviceproviders dat ze meerderjarig zijn in het relevante rechtsgebied, dat ze de persoon zijn die in dat profiel wordt geïdentificeerd en dat ze op geen enkele manier gedwongen zijn om diensten aan te bieden .

Dienstverlenende gebruikers worden erop gewezen dat we betaling voor onze diensten accepteren via onze aangewezen betalingsprovider, wiens algemene voorwaarden transacties tussen dienstverlenende gebruikers regelen en die in dit opzicht optreden als een onafhankelijke dienstverlener. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het handelen, nalaten of in gebreke blijven van de betalingsprovider.

In het geval van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden behouden we ons het recht voor om de advertentie zonder restitutie te verwijderen, om relevante profielen te verwijderen en om Gebruikers te verbieden in de toekomst profielen aan te maken of advertenties te plaatsen.

Aanvaardbaar gebruik beleid

Gebruikers verbinden zich ertoe de door de Website aangeboden dienst niet op ongepaste wijze te gebruiken, noch enige wettelijke bepaling, de ethische regels en het goede gedrag van de netwerkdiensten te schenden. Gebruikers stemmen er met name mee in om via de Website geen materiaal te verzenden dat beledigend, lasterlijk, discriminerend, intimiderend, pornografisch, pedofiel, vulgair of godslasterlijk is of indruist tegen de principes van openbare orde en goede manieren.

Serverende gebruikers zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten met betrekking tot de inhoud van hun advertenties. Gebruikers mogen met name geen reclame maken voor diensten die in hun jurisdictie illegaal zouden zijn, mogen in de inhoud van hun advertenties geen 18+-classificatie van NICAM/Kijkwijzer opnemen als deze in een film of video zouden worden opgenomen, en mogen geen inhoud die in strijd zou zijn met de bepalingen met betrekking tot "extreme pornografie".

Bedienende gebruikers garanderen dat zij de betrokkenen zijn of dat zij de uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming hebben van alle personen van wie de persoonsgegevens zijn opgenomen in een door hen geplaatste advertentie, en dat zij in hun advertenties geen materiaal zullen gebruiken dat in strijd is met het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. eigendomsrechten van een derde zonder toestemming van die derde.

Het plaatsen van advertenties van iemand of het opnemen van informatie over iemand in een advertentie die niet heeft ingestemd met het plaatsen van die advertenties of het opnemen van informatie daarin is een ernstige schending van deze Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat accounts worden gesloten en dat Aanbiedende gebruikers worden verbannen van de Website.

Bedienende Gebruikers zijn zich ervan bewust dat door het opnemen van een e-mailadres in advertenties die door de Website worden gehost, wij geen controle hebben over het materiaal dat rechtstreeks naar dat e-mailadres kan worden verzonden, hetzij door andere Gebruikers of anderszins, en ongeacht of dit wordt gedaan als reactie naar die advertentie.

Samenvatting en richtlijnen

Dienstverlenende Gebruikers wordt verzocht specifiek kennis te nemen van de volgende samenvatting van de bovenstaande Gebruiksvoorwaarden. Om twijfel te voorkomen, verstrekken we deze samenvatting voor het gemak aan onze gebruikers. Het mag niet worden opgevat als juridisch advies over wanneer een materiaal wettig is om op te nemen in advertenties en profielen.

Samenvatting en richtlijnen

Serviceproviders moeten de samenvatting en richtlijnen doornemen om twijfel over onze gebruiksvoorwaarden te voorkomen. We bieden deze samenvatting aan voor het gemak van onze gebruikers en mogen niet worden opgevat als juridisch advies over wanneer materiaal geoorloofd is om in advertenties en profielen op te nemen.

 1. Hoewel naaktheid, inclusief afbeeldingen met zichtbare genitaliën, is toegestaan, is materiaal met afbeeldingen waaraan NICAM/Kijkwijzer een 18+ classificatie toekent als deze in een video is opgenomen, niet toegestaan. Dergelijk verboden materiaal omvat:
  1. Gewelddadige afbeeldingen;
  2. Beelden van echte in plaats van gesimuleerde geslachtsgemeenschap;
  3. Sterk fetisjmateriaal;
  4. seksueel getinte geanimeerde afbeeldingen; of
  5. Andere zware porno.
 2. Elk materiaal dat zelfmoord of zelfbeschadiging bevat of promoot, is niet toegestaan;
 3. Elk materiaal dat in strijd is met de regels voor 'extreme pornografie', inclusief erotisch materiaal dat handelingen weergeeft die niet met wederzijds goedvinden zijn, waarbij dieren lijken te zijn betrokken, waarbij seksuele handelingen met dode lichamen lijken te zijn betrokken, of dat handelingen weergeeft die het leven van een persoon lijken te bedreigen of die resulteren of waarschijnlijk zullen leiden tot ernstig letsel aan iemands anus, borsten of geslachtsdelen zijn niet toegestaan;
 4. Elk materiaal dat gebruik maakt van erotisch materiaal verstrekt tijdens privé-omstandigheden ("wraakporno") zonder de toestemming van elke deelnemer is niet toegestaan;
 5. Elk materiaal dat seksuele activiteit met minderjarigen afbeeldt, promoot, aanmoedigt of aanbiedt of dat anderszins pedofilie promoot of aanmoedigt ("pedopornografisch materiaal") is niet toegestaan;
 6. Het plaatsen in een advertentie of profiel van pedopornografisch materiaal wordt onmiddellijk gemeld aan de bevoegde autoriteiten, inclusief alle toegangs- en metadata. We behouden ons ook het recht voor om materiaal te rapporteren dat in strijd is met onze regels voor extreme pornografie of wraakporno;
 7. Elk materiaal dat derden afbeeldt of lijkt af te beelden die geen toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik of publicatie, is niet toegestaan;
 8. Door advertenties te plaatsen of profielen aan te maken, verklaren Gebruikers dat ze de volledige wettelijke rechten hebben om dit te doen en verklaren en garanderen ze dat het geüploade materiaal toebehoort aan personen die de wettelijke leeftijd hebben bereikt (ouder dan 18 jaar) die toestemming hebben gegeven om het op de Website te publiceren voor datingdoeleinden voor volwassenen en die op geen enkele manier worden gedwongen of onder druk gezet om deel te nemen;
 9. U mag dezelfde advertentie in maximaal drie verschillende steden plaatsen;
 10. Het is niet toegestaan om in dezelfde periode dezelfde advertentie in dezelfde stad te herhalen; en
 11. Het is niet toegestaan om hyperlinks op te nemen in een advertentie of profiel.

Op geüploade afbeeldingen wordt ons logo toegevoegd als een watermerk met de zin "posted on".

Dienstverlenende gebruikers mogen geen materiaal uploaden, posten, weergeven of publiceren dat haatzaaiend, discriminerend, bedreigend of intimiderend is, of dat geweld aanmoedigt of promoot of dat een strafbaar feit zou vormen volgens wetten met betrekking tot seksuele uitbuiting van kinderen, terrorisme, racisme of vreemdelingenhaat. Voor deze doeleinden omvat "aanzetten tot haat" materiaal gericht tegen een groep of individu op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, immigratiestatus, kaste, religie, geslacht, genderidentiteit of -expressie, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap of enige andere beschermde kenmerk en die bedoeld is of het effect heeft of waarschijnlijk het effect zal hebben van het aanzetten tot discriminatie, haat, angst of geweld tegen een dergelijke groep of persoon.

Hieronder volgen niet-uitputtende voorbeelden van gedrag of materiaal dat als bedreigend of intimiderend wordt beschouwd:

Gedrag of materiaal dat:

a. gericht is of lijkt gericht te zijn op een specifieke persoon of groep personen en beledigend, denigrerend of intimiderend is;

b. wordt gebruikt of lijkt te zijn bedoeld om geld of andere voordelen van iemand anders te verkrijgen in ruil voor het verwijderen van de inhoud;

c. ongevraagde seksuele inhoud of ongevraagde taal bevat die een andere Gebruiker of iemand anders op een niet-consensuele manier seksueel objectiveert;

d. documenten of anderszins identificeren van een Gebruiker of andere derde partij of materiaal bevatten dat voor dergelijke doeleinden kan worden gebruikt, zoals werkgeversinformatie, telefoonnummers, financiële informatie, locatie-informatie, namen, ID's, e-mailadressen, inloggegevens of andere persoonlijk identificeerbare informatie, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van die persoon;

Gebruikers mogen de Website niet gebruiken om illegale handel, Ponzi- of piramidespelen te promoten of zich in te laten met misleidend of bedrieglijk gedrag, of gedrag dat andere Gebruikers kan misleiden of bedriegen of dat, in tegenstelling tot de feiten, impliceert dat een persoon of organisatie die de Gebruiker onderschrijft of onderschrijft de inhoud ervan of treedt op als merkambassadeur of vertegenwoordiger van een persoon of organisatie. De website zal al het materiaal verwijderen waarvan het weet of reden heeft om aan te nemen dat het in strijd is met het bovenstaande. Als u materiaal op de website wilt melden dat volgens u in strijd is met het bovenstaande, neem dan contact met ons op via support.nl@oklute.com.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Restitutiebeleid

We restitueren geen bedragen die Service verlenende Gebruikers hebben betaald voor Betaalde Services, maar kunnen bij wijze van uitzondering en naar eigen goeddunken krediet verstrekken voor betaalde en ongebruikte bedragen die kunnen worden gebruikt voor toekomstige Betaalde Services. In het bijzonder (maar zonder beperking) geldt het volgende:

1. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving via de Website in te grijpen of aanpassingen of veranderingen (bijvoorbeeld in ontwerp, focus en/of functionele inhoud) aan te brengen, of om de toegang door de Aanbieder zonder voorafgaande kennisgeving te beperken. Beperk de gebruiker tot de website voor elke noodzakelijke periode voor onderhoud of technische of andere redenen. In dergelijke gevallen heeft geen enkele Dienstverlenende Gebruiker het recht om enige compensatie of terugbetaling te eisen op grond van deze polis op basis van een dergelijke aanpassing, wijziging of niet-beschikbaarheid.
2. Als onze betalingsprovider een verzoek ontvangt van een financiële instelling of een financieel platform om een geldbedrag terug te betalen dat is uitgegeven aan de aankoop van Betaalde diensten, behouden wij ons het recht voor om het profiel van de verstrekkende gebruiker te wijzigen na ontvangst van een dergelijk verzoek. Totdat de betalingsprovider ons meldt dat de zaak volledig is opgelost naar tevredenheid van de betalingsprovider en/of de financiële instelling of het platform.

SOFTELL LIMITED
42a Riverside workshops
Pipe House Wharf Morfa Road
The Strand
SA1 2EN
Swansea
UK

X

De website maakt gebruik van first-party en third-party cookies om u een betere ervaring te bieden. U geeft uw toestemming aan de website voor het gebruik van cookies door op de knop "Aanvaarden" te klikken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.